آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۷ Blog

0

انتشار گزارش آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۷

گزارش «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۷» شامل معرفی مسائل اصلی ایران و سناریوهای پیش روی جامعه ایران در سال جاری منتشر شد. در این گزارش سناریوهای منتخب آینده با استفاده از روش های علمی آینده‌پژوهی استخراج شده است که طیف گسترده‌ای از آینده‌های قابل تصور را برای ایران در سال ۱۳۹۷ ترسیم می‌کنند.

مهم‌ترین مسائل سال ۱۳۹۷ به انتخاب آینده‌بان

در چارچوب پروژه «آینده‌پژوهی ایران» از بین ۱۰۰ مسئله ایران در سال ۱۳۹۷ مهمترین روندها، مهمترین عدم‌قطعیت‌ها و مهمترین عوامل در حاضر ظهور در افق یک ساله پیش رو، به انتخاب گروه تحقیقاتی آینده‌بان مشخص شدند.